Άδειες, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – ISO22000:2005 – HACCP

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων που ταιριάζει στην επιχείρησή σας. 

Σας παρέχουμε ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσίας, από την αδειοδότηση της επιχείρησής σας, έως το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και όλες τις αναλύσεις που θα χρειαστούν.

        Η έμπειρη επιστημονική ομάδα της Σύγχρονης Αναλυτικής, που πλαισιώνεται από ειδικότητες Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Κτηνιάτρου, Γεωπόνου και Τεχνολόγου Τροφίμων, παρέχει σε επιχειρήσεις που παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, διακινούν τρόφιμα και ποτά συμβουλευτική υποστήριξη για πιστοποιήσεις κατά ISO 22000 (HACCP), BRC, IFS κ.α. Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 κάθε επιχείρηση των ανωτέρω κατηγοριών είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει ένα σύστημα αυτοελέγχου ή ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων βασισμένο στις 7 αρχές του HACCP:

Αρχή 1η Προσδιορισμός και ανάλυση όλων των πιθανών κινδύνων που εμπεριέχονται σε ένα τρόφιμο και είναι δυνατό να  προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή και καθορισμός των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο τους.

Αρχή 2η Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου.

Αρχή 3η Καθιέρωση κρίσιμων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου και κριτηρίων με τα οποία εκτιμάται εάν και κατά πόσο αποτελεσματικά γίνεται ο έλεγχος ενός κρίσιμο σημείου ελέγχου.

Αρχή 4η Καθορισμός συστήματος παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου.

Αρχή 5η Καθιέρωση των διορθωτικών ενεργειών για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου.

Αρχή 6η Καθιέρωση διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του συστήματος με σκοπό την αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του.

Αρχή 7η Καθιέρωση διαδικασιών καταγραφής και αρχειοθέτησης των δεδομένων και πληροφοριών κατά την λειτουργία του συστήματος με σκοπό την τεκμηρίωση του.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοελέγχου (HACCP) πέρα από την σύμφωνη λειτουργία της επιχείρησης με την υγειονομική νομοθεσία συμβάλει αποτελεσματικά:

  • στην μεγιστοποίηση της ασφάλειας των τροφίμων και ποτών,
  • στην καλή φήμη της επιχείρησης και
  • στην προσθήκη ενός ισχυρού εργαλείου marketing στο δυναμικό της
  • στην αποφυγή των κυρώσεων/προστίμων που επιβάλει ο Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) στις μη συμμορφούμενες με τη νομοθεσία επιχειρήσεις.

Το εργαστήριο μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφαλή διακίνηση των τροφίμων και ποτών μέσω της εγκατάστασης ενός λειτουργικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, το οποίο είναι μοναδικό για την κάθε επιχείρηση, κατανοητό και εύκολο στη χρήση του από τους εργαζομένους και μέσω της καθιέρωσης ενός προγράμματος εργαστηριακών αναλύσεων-ελέγχου ποιότητας των προϊόντων/α’ υλών προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων που ταιριάζει στην επιχείρησή σας. 

Σας παρέχουμε ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσίας, από την αδειοδότηση της επιχείρησής σας, έως το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και όλες τις αναλύσεις που θα χρειαστούν.

Skip to content