Η Σύγχρονη Αναλυτική είναι διαπιστευμένο εργαστήριο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. 

17025

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 848

Το εργαστήριο έχει θέσει ως στόχο να εφαρμόζει διεργασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης που χρειάζονται για να:

  • αποδεικνύει τη συμμόρφωση των υπηρεσιών του με τα διεθνή πρότυπα.
  • εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με το πρότυπο,
  • βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Η διαπίστευση κατά το πρότυπο 17025 πιστοποιεί την κουλτούρα ποιότητας η οποία χαρακτηρίζει κάθε διαπιστευμένο εργαστήριο. Η πολιτική ποιότητας της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ  βρίσκεται εδώ.  Το πεδίο διαπίστευσης για το οποίο το εργαστήριο μας είναι διαπιστευμένο φαίνεται εδώ.

Ο κανόνας απόφασης του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.

Επιπλέον το εργαστήριο συμμετέχει πολλές φορές ετησίως σε προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων και δοκιμών ικανότητας στα οποία ανταποκρίνεται με επιτυχία τεκμηριώνοντας την αξιοπιστία των μετρήσεων του.

Skip to content